• Vakkundig personeel
 • Uitstekende voorwaarden
 • Zeer hoge tevredenheid

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN;
(voor verhuur gelden de voorwaarden zoals verderop genoemd onder ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR)

Bijzondere bepalingen

1.Maten, specificaties en afbeeldingen op de website gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of plaatsingsfouten.

2.Niets uit deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. kopiëren, downloaden of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euromaxx

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Euromaxx: Euromaxx is een handelsnaam welke gebruikt wordt door

De onderneming onder de handelsnaam Euromaxx Wijchen B.V. gevestigd te Wijchen, Touwslagersbaan 9, 6602 AH, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62698575;

 • De website: de website van Euromaxx, namelijk http://www.euromaxx.nu;
 • Product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Euromaxx en de klant aan de klant geleverd dient te worden en waarvoor een overeengekomen prijs betaald dient te worden

Wij maken onderscheid tussen;

 • Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en die met Euromaxx een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Euromaxx een aanbieding doet of offerte maakt; hierna te noemen C
 • Zakelijke relatie: een rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en die met Euromaxx een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Euromaxx een aanbieding doet of offerte maakt; hierna te noemen Z

Indien beiden bedoeld worden zal KLANT worden gebruikt. Indien uitsluitend voor één van bovenstaande klantsoorten bedoeld zal specifiek C of Z gebruikt worden

 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Euromaxx en de klant;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Artikel 2 – Algemeen 
1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Euromaxx en KLANT waarop Euromaxx deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Euromaxx, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Euromaxx zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en bestellingen

1.Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden en voorzien zijn van een aangegeven voorraad; indien vermeld dat het artikel niet beschikbaar en/of leverbaar is kunnen wij het artikel niet meer leveren.

2.Afwijkingen van aanbiedingen en bestellingen binden Euromaxx alleen indien deze door Euromaxx schriftelijk zijn bevestigd.

3.Een bestelling bindt de klant.

4.Euromaxx kan niet aan zijn aanbiedingen en bestellingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.Tenzij uitdrukkelijk omschreven op de verkoopbon of factuur is niet in de bestelling begrepen: – montagewerkzaamheden

6.De prijzen in de genoemde aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

7.Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de bestelling opgenomen aanbod is Euromaxx daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Euromaxx anders aangeeft.

8.Een samengestelde prijsopgave verplicht Euromaxx niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

9.Aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 – Overeenkomst

1.De overeenkomst tussen Euromaxx en de klant komt tot stand wanneer de klant

 • een bestelling via de webshop heeft afgerond
 • een telefonische bestelling heeft doorgegeven
 • een bestelling via email heeft gezonden
 • een bestelling via een verkoopsite heeft gedaan zoals Ebay of Marktplaats
 • een apparaat heeft afgegeven of verzonden ter reparatie

2.Prijswijzigingen

 • a. Indien na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging van het bestelde product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 • b. Indien zich een prijsverlaging van het bestelde product voordoet, binnen 2 weken na het tot stand komen van de overeenkomst, zal deze op verzoek van de klant worden verrekend.
 • c. Het bepaalde onder lid 2 sub b van dit artikel is niet van toepassing op prijsverlagingen in het kader van acties, kortingen, opruimingen, aanbiedingen, showroommodellen, e.d.

3.Eigendomsvoorbehoud

 • Euromaxx blijft eigenaar van het aan de klant verkochte product zolang de klant het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De klant is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht het product aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

4.Eigendomsoverdracht

 • Wij hebben een bijzonder kleine winkel met slechts 80 mtr2 oppervlakte en zodoende is bepaald dat indien een apparaat langer dan 6 maanden niet is opgehaald na inlevering voor reparatie en er geen verdere schriftelijke meldingen door klant zijn gedaan over het al dan niet gerepareerde apparaat dan gaat EUROMAXX er vanuit dat KLANT geen interesse meer heeft en vervalt het apparaat in eigendom aan EUROMAXX.

Artikel 5 – Levering

1.Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen twee weken.

2.Bij overschrijding van de levertijd wordt Euromaxx een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd.

3.Bij overschrijding van de nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden echter kan de klant nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

4.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres en bepaald Euromaxx de wijze van verzending.

5.De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld.

 • a. Indien bezorging is overeengekomen en de klant niet aanwezig is zal het overeengekomen product opnieuw worden aangeboden. De
 • b. Indien de klant bij bezorging het overeengekomen product, of een deel hiervan, weigert om een reden anders dan in lid 5 sub c van dit artikel genoemd, is de klant 15% annuleringskosten van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
 • c. Klant heeft het recht het product te weigeren wanneer deze:
  • – beschadigd wordt aangeboden,
  • – niet in overeenstemming is met het overeengekomen product.

6.Indien met de klant overeengekomen is vooraf te betalen, vangt de levertijd aan op het moment dat het overeengekomen totaalbedrag op de bank- of girorekening van Euromaxx is bijgeschreven.

7.Indien bezorging is overeengekomen en de bestelling die uit meerdere onderdelen bestaat niet in één keer kan worden bezorgd wordt in overleg met de klant één van de volgende mogelijkheden gekozen:

 • een nieuwe bezorgdatum wordt afgesproken waarbij alle onderdelen van de bestelling worden bezorgd,
 • het leverbare onderdeel wordt bezorgd, het niet direct leverbare onderdeel wordt uit de overeenkomst verwijderd, de steekwagenkorting, indien van toepassing op het niet direct leverbare onderdeel komt te vervallen,
 • de leverbare onderdelen worden bezorgd, de niet direct leverbare onderdelen worden nageleverd, de extra kosten hiervoor bedragen 20 euro,
 • de overeenkomst wordt kosteloos ontbonden.

Artikel 6 – Bezorgen / Verzenden

 1. Voor de verzendingen voor zowel binnen- als buitenland zullen de tarieven voorafgaand aan de bestelling worden aangegeven op het moment van opgave van het land en postcode in het online-bestelsysteem. Voor zover dat daar niet uit blijkt; Er zullen voor de branche gebruikelijk geldende tarieven gehanteerd worden. in sommige gevallen kan Euromaxx gratis verzending aanbieden.  Dit geldt niet voor alle witgoedapparatuur zoals wasmachines, wasdrogers, vaatwassers, koelkasten, vriezers enz. Hiervoor zal steeds separaat een offerte dienen te worden gemaakt welke afhankelijk is van de afstand, het eventueel naar boven moeten brengen, het eventueel aansluiten en het eventueel meenemen van een oud apparaat.
 2. Indien bezorging en/of verzending in welke vorm dan ook is overeengekomen zoals benoemd in lid 1., is het niet mogelijk om schade aan het product te reclameren.
 3. Indien verzending van toepassing is; Hoewel wij onze HiFi apparaten en overigens alle producten met MyParcel verzenden (en die werken samen met POSTNL) geschiedt dit geheel voor risico van de klant (bedoeld wordt zowel als klant naar ons stuurt als dat wij naar de klant sturen en dus ook indien wij de kosten van de verzending vergoeden danwel een (al dan niet gratis) verzendlabel hebben aangeboden)
 4. Indien een klant dit wenst en schriftelijk en dus uitdrukkelijk aangeeft is verzekering van transport in veel gevallen mogelijk, hiertoe zal altijd een schriftelijke offerte worden gedaan met uitdrukkelijke melding van verzekering en verzekerde waarden en condities.
 5. Bij aankomst der goederen dient de klant zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat de schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient klant alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Dit dient rechtstreeks en niet via Euromaxx te gaan.

Afhalen?
Het is mogelijk om de bestelling af te komen halen. Betalingen kunnen dan verricht worden via paypal, bij vooruitbetaling of aan de kassa. Het bedrag dient te zijn ontvangen voorafgaand aan het afhalen.

Betaalwijzen:

 1. Vooruitbetalen via een overboeking.  Bij deze betaalwijze dient u via internetbankieren of via een overboekingskaart het bedrag vooraf over te maken op onze bankrekening zoals op de startpagina omschreven, onder vermelding van het ordernummer. Als het bedrag binnen is versturen wij de bestelling of sturen wij een e-mail waarin staat dat u de bestelling kunt komen ophalen.
 2. PAYPAL, BANCONTACT, SOFORT, IDEAL Als u betaalt via één van deze methoden versturen wij direct de bestelling of kunt u de bestelling direct ophalen bij de aangegeven vestiging.
 3. Contante betaling;  Het is ook mogelijk om contant of per PIN af te rekenen aan de kassa.

Artikel 7 – De koop ongedaan maken; Herroepingsrecht

1a. De consument heeft het recht zonder opgave van redenen de aankoop ongedaan te maken binnen 14 dagen na de ontvangst van de aankoop. De consument ontvangt dan een tegoedbon. Indien het product al is afgeleverd dient de consument voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor het retourneren van het goed naar de vestiging van Euromaxx waar de aankoop is gedaan. De consument ontvangt 100% van het aankoopbedrag terug indien geen verschil is op te merken t.o.v. een nieuw product (dus nieuwe, ongeopende en onbeschadigde eventueel nog gesealde verpakking).

Als het goed in afwijkende staat als hierboven omschreven wordt ontvangen zal Euromaxx kosten in rekening brengen zoals voor defecte beschadigde verpakking, welke in mindering worden gebracht.

De klant dient per E-mail of brief een verzoek in te dienen voor terugname van het product cq. ontbinding van de overeenkomst zie daartoe het Modelformulier voor herroeping hieronder. Euromaxx bevestigt de ontvangst van dit bericht indien het bericht zonder ontvangstbevestiging (aangetekend) is verzonden; zonder bevestiging wordt uitgegaan van nog geen bericht. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld zoals bepaald in lid 3 van dit artikel. Er volgt nooit restitutie voor in rekening gebrachte verzendkosten, bezorgkosten, inbouw, aanpassingskosten ed. ook niet als zij nog niet zijn danwel lijken te zijn gemaakt omdat Euromaxx in de periode van 8 dagen voorafgaand aan de levering altijd al zorg gedragen dient te hebben voor personele en materiele bezetting. Voor zover niet gespecificeerd op de factuur wordt uitgegaan als zijnde dat deze gemaakte kosten inbegrepen zijn in het totaal bedrag en zullen in mindering worden gebracht op bedrag van de tegoedbon.

1b. De zakelijke relatie kan binnen 8 dagen het product retourneren naar Euromaxx. De zakelijke relatie ontvangt een tegoedbon over het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan te bepalen door Euromaxx. Bij voorkeur dient hij vooraf te overleggen over de hoogte ervan.  Gemaakte kosten worden in mindering gebracht op de waarde ook al zijn deze op de aankoopnota niet gespecificeerd maar wel gemaakt. Voor artikelen welke speciaal besteld zijn geldt 50% als retouwaarde.

2.Indien de klant besluit het product terug te sturen naar Euromaxx zijn de kosten van het retour zenden aan Euromaxx voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Euromaxx zijn voor verantwoording en rekening van de klant.

NB bij zogenaamde koop op afstand zijnde koop via de webshop, of via een verkoopsite (ebay marktplaats ed) of via email of telefonisch geldt dat creditering plaats zal vinden zonder bovengenoemde tegoedbon.

3.Voorwaarden voor retourzending:

a. het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;

 • b. het product dient ongebruikt te zijn;
 • c. het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
 • d. het product mag niet ingebouwd of gemonteerd zijn geweest;
 • e. het product mag geen verbroken seal hebben voor zover deze gesealed is geleverd
 • f. het product en/of meegeleverde montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;
 • g. het product moet voorzien zijn van de originele handleiding, eventuele energielabel en meegeleverde accessoires;

Omdat in het verleden artikelen soms door klanten gebruikt werden voor test-doeleinden en daarna werden geretourneerd en in sommige gevallen defect bleken te zijn vanwege dit testen, kunnen wij artikelen niet retour nemen als ze gebruikt zijn geweest. We zouden dan alle artikelen opnieuw moeten testen en aan klanten gebruikte producten moeten gaan aanbieden, Vandaar dat we deze niet terug nemen. verdere omschrijving van specifieke voorwaarden voor retour zending kunnen ook nog bij het artikel zijn genoemd. In elk geval dient bij toch retournering van dit soort artikelen rekening te worden gehouden met test-kosten.

Some items can not be returned because customers have used items for testing in the past due to this the items were returned broken or not functioning correctly. Because we had to test items individually every time after returning we could not accept items when beeing used. We can see this checking the connectors for scratches and the mounting eyes for screw-scratches and in this case we will deduct an amount for testing and shipping. Please be aware of this.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

  

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

Euromaxx Wijchen B.V.

Touwslagersbaan 9

6602AH WIJCHEN

info@euromaxx.nu

 

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • Bestelnummer

 

 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]

 

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Artikel 8 – Garantie

Artikel 8a – Garantie voor nieuwe producten

1.Euromaxx garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2.De onder 1. genoemde garantie geldt, tenzij anders overeengekomen, gedurende een periode die de fabrikant heeft vastgesteld.

3.De onder 1. genoemde garantie betreft een fabrieksgarantie.

4.Euromaxx verschaft de klant een aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.

5.Indien het te leveren product niet voldoet aan deze garanties, zal Euromaxx het product binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door klant, naar keuze van Euromaxx vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt klant zich reeds nu het vervangen product aan Euromaxx te retourneren en de eigendom daarover aan Euromaxx te verschaffen.

6.De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Euromaxx, klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

7.Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Euromaxx in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

8. Indien aanvullende garantie is gekocht door klant gelden in deze periode de zelfde voorwaarden als bij de fabrieksgarantie in de eerste 2 jaren. Deze aankoop moet op de zelfde bon staan als de aankoop van de machine en moet getoond worden aan de monteur bij aanspraak hierop.

voorbeelden van niet geldend in de fabrieks- of aanvullende garantie;

 • Als de manchet of de darm onder aan de ketel beschadigd is geraakt door een voorwerp
 • Indien er iets in de afvoerpomp is gekomen waardoor deze verstopt is geraakt cq defect is geraakt.
 • Verstopping van het zeepbakje door zeep-resten
 • Bij bedrijfsmatig gebruik van een machine is geen garantie van toepassing. Uit de tenaamstelling van de factuur en evt. ook van de aanvullende garantie hoeft niet de werkelijke gebruiker te blijken.

Artikel 8b – garantie voor tweedehands artikelen

Toelichting OMRUILGARANTIE is;

Het betreft gebruikte oftewel tweedehands witgoed artikelen. Indien het netto aankoopbedrag lager is dan € 100,- geldt geen garantie.
Indien garantie van toepassing is:
Binnen een periode van 3 maanden (gerekend vanaf de aankoop-kassabon-datum) kunt u het apparaat omruilen voor een ander apparaat naar keuze uit onze voorraad.
Op uw aankoopnota staat de aankoopdatum en de garantie omschreven. Staat er geen garantie op de aankoopnota dan is die niet van toepassing. De garantie is nooit langer dan 3 maanden.  Zonder aankoopnota geldt geen garantie. U krijgt geen geld terug en dient zelf het apparaat om te ruilen bij ons bedrijf. Wij kunnen niet een exact identiek apparaat garanderen. In overleg kunnen wij bij U omruilen tegen een door ons te bepalen vergoeding. Bij storingen kunt u vragen of wij bij u op locatie komen repareren of willen langskomen. Wij zijn dit niet verplicht en kunnen hiervoor een voorrij-tarief en reparatiekosten rekenen afhankelijk van de afstand en storing.

Indien u op enig moment wenst om te ruilen dient u dit kenbaar te maken via email opdat schriftelijk blijkt dat dit tijdig is gedaan.
Het omruilrecht vervalt bij schade anders dan bij de aankoop-aflevering geconstateerd en bij defecten ontstaan door onoordeelkundig gebruik, zoals schade door glasscherven, verstoppingen of defecten in de pomp door achtergebleven voorwerpen in kleding e.d..
De apparaten zijn gebruikte apparaten en worden derhalve geleverd in de conditie zoals getoont in de winkel, al dan niet met de daarbij horende schade’s, gebreken en slijtage. Bij het aangaan van de overeenkomst (al dan niet telefonisch) wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van deze conditie en akkoord gaat. De genoemde garantieperiode wordt gerekend vanaf de aankoopdatum van het eerst-geleverde apparaat; m.a.w. door omruilen wordt de garantieperiode niet verlengd.
Er geldt nooit een geld terug regeling. In het verleden is voorgekomen dat de toezegging van onze verkoopmedewerkers; “bevalt het u niet dan kunt u binnen 3 maanden altijd uw geld terugkrijgen en wat anders uitkiezen” worden uitgelegd als zijnde alleen geld terug. Dat is dus niet zo.Er kan wel een aankoop worden gedaan waarbij het bedrag verrekend wordt mits toe te betalen positief blijft.

Artikel 8c – garantie op reparaties van printplaten en modules
Wij gaan uit van een storing in de stroomtoevoer van de module welke wij herstellen. U kunt de reparatie constateren doordat de lampjes op de printplaat weer branden. Wij geven drie maanden garantie waarbij u zelf dient zorg te dragen voor het bij ons aanleveren (en de kosten daarvan) van de module. Geen garantie geldt indien storingen in de machine zelf de oorzaak zijn. In een zeldzaam geval komt het defect raken van deze printplaat namelijk door een andere oorzaak in de machine of blijkt na reparatie van de printplaat een andere storing. Deze kan zelfs verantwoordelijk zijn geweest voor het (opnieuw) defect raken van de printplaat en dat zelfs bij het opnieuw aansluiten na reparatie.

In een enkel geval kan soms ook de schakelaar defect zijn geraakt. Schakelaars zijn uitgesloten van reparatie mede omdat deze niet meer te krijgen zijn.

U dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de printplaat. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke tijdens transport ontstaat. Wij gebruiken uw verpakking voor de retourzending mede uit milieu overwegingen.

Artikel 8d – garantie op reparaties (anders dan printplaten en modules)

Bij afgifte van het apparaat ontvangt u in alle gevallen een recu zijnde het reparatienummer waaronder u ook kunt informeren over de voortgang van de reparatie.
Bij afhalen van het apparaat dient dit te worden getoond anders kunnen wij niet bepalen of het apparaat werkelijk van u is. Er is geen uitzondering mogelijk.
Op alle reparaties die door ons zijn uitgevoerd zit standaard drie maanden garantie.
De factuurdatum is daarbij bindend en staat op uw factuur geprint en dient voorafgaand te worden overlegd bij aanspraak op garantie.
Uiteraard alleen op datgene wat gerepareerd is, het kan zijn dat een zelfde storing toch een andere oorzaak heeft; in dat geval geldt er geen garantie.
Garantie wordt niet gegeven indien geen bedrag in rekening is gebracht voor de reparatie, danwel daarna een creditnota is gemaakt voor het bedrag.
Bij aanspraak op garantie wil de klant nog wel eens aangeven dat de datum al verlopen is maar dat klant aangeeft dat er weinig tot geen gebruik gemaakt is van het apparaat maar dat is geen reden voor verlenging van de garantieperiode.
Onder garantie valt nooit de eventuele in- en uitbouwkosten.
Indien het apparaat bij ons bedrijf is gebracht geldt geen compensatie voor de kosten van het eventueel op locatie uitvoeren van de garantie werkzaamheden en zullen voorrijkosten en arbeid om daar te komen voor gelden
Ook kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie indien door anderen dan Euromaxx wordt / is uitgevoerd.
Indien aanspraak wordt gemaakt op garantie maar bij inspectie blijkt dat niet onder garantie valt, dan zullen de kosten zoals voorrijkosten en arbeid ed in rekening worden gebracht.

Eigendomsoverdracht
Wij hebben een bijzonder kleine winkel met slechts 80 mtr2 oppervlakte en zodoende is bepaald dat indien een apparaat langer dan 2 maanden niet is opgehaald na inlevering voor reparatie en er geen verdere schriftelijke meldingen door klant zijn gedaan over het al dan niet gerepareerde apparaat dan gaat EUROMAXX er vanuit dat KLANT geen interesse meer heeft en vervalt het apparaat in eigendom aan EUROMAXX.

Artikel 9 – Onderzoek, reclames
1.De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2.Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Euromaxx te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3.Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Euromaxx met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Euromaxx gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

4.Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft klant verplicht tot afname en betaling van het gekochte product. Wenst klant het gebrekkige product te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Euromaxx en op de wijze zoals door Euromaxx aangegeven.

Artikel 10 – Risico-overgang
1.Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

Artikel 11 – Betaling
1.Betaalwijze:

 • a. Indien is overeengekomen om vooraf te betalen dient het overeengekomen totaalbedrag voor bezorging / afhalen op de bank- of girorekening van Euromaxx te zijn bijgeschreven.
 • b. Indien is overeengekomen om te betalen onder rembours dient de betaling netto contant plaats te vinden bij bezorging.

2.Bezwaren tegen de hoogte van de bedragen in de overeenkomst schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1.Indien het door Euromaxx geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van Euromaxx jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.

2.Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Euromaxx beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs, en dus niet voor gevolgschade.

3.Onverminderd het bovenstaande is Euromaxx niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant.

4.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Euromaxx of zijn ondergeschikten.

5.Middels onze website, email of telefonisch geven wij klanten graag advies om zelf reparaties uit te kunnen voeren. Wij gaan er van uit dat er dan voldoende kennis is dat er aan apparaten met spanning gewerkt kan worden. Euromaxx aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen welke het werken aan apparaten kan hebben ook niet bij deugdelijk werken en werken met ervaring. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid in alle gevallen.

6. Euromaxx kan op locatie bij klanten reparaties uitvoeren of machines afleveren. Klant dient rekening ermee te houden dat zonder enige opzet en ook ondanks zorgvuldigheid van medewerkers van Euromaxx toch geringe beschadigingen kunnen ontstaan aan trapleuningen, vloerbedekking, vloeren maar ook aan keukenkast-frontpanelen ed. Euromaxx is hiervoor niet aansprakelijk. Ook kunnen aansluitingen van water verouderd zijn en gaan lekken na installatie hetgeen niet direct zichtbaar is. Euromaxx verricht geen loodgieterswerkzaamheden en lekkages kunnen optreden door verouderde installaties waarvoor Euromaxx niet aansprakelijk gehouden kan worden

7. Na installatie en in gebruikname dient Klant er op toe te zien dat apparaten lekvrij blijven omdat direct na installatie dit niet meteen waarneembaar is voor onze monteurs. U dient zelf na ingebruikname te blijven controleren dat alles lekvrij is.  Indien schade ontstaat door niet tijdig toezicht is Euromaxx niet aansprakelijk.

Artikel 13 – Overmacht
1.Euromaxx is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Euromaxx daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Euromaxx geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Euromaxx niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Euromaxx worden daaronder begrepen.

3.Euromaxx heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Euromaxx zijn verbintenis had moeten nakomen.

4.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.Voorzover Euromaxx ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Euromaxx gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 – Klachten
1.Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door Euromaxx serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de klant per E-mail, brief of fax kenbaar gemaakt te worden. Euromaxx zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen trachten op te lossen. Via E-mail wordt de klant door Euromaxx bericht.

Artikel 15 – Geschillen
1.De rechter in de vestigingsplaats van Euromaxx is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Euromaxx het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16 – Toepasselijk recht
1.Op elke overeenkomst tussen Euromaxx en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn op te vragen via email van Euromaxx. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de overeenkomst

Artikel 18 – Privacy Verklaring en Privacy Beleid

Privacy- en cookiebeleid EUROMAXX

Laatste update: 25-05-2018

Dit privacybeleid beschrijft hoe EUROMAXX informatie gebruikt en beschermt die u verstrekt wanneer u www.euromaxx.nu bezoekt. EUROMAXX respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en uw privacy wordt beschermd. Als van deze site bezoekersstatistieken worden bijgehouden, zal de identiteit van de bezoeker onbekend blijven. Wanneer we u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u er zeker van zijn dat het alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacy policy. EUROMAXX kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen, wat op deze pagina zal worden bijgewerkt. Check deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Wat we verzamelen
We kunnen de volgende gegevens verzamelen:

 • naam
 • contactgegevens inclusief e-mailadres
 • demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
 • andere informatie gerelateerd aan klantenquêtes en/of aanbiedingen
 • analytische informatie rondom het gebruik van onze website

Wat we doen met de informatie die we verzamelen
We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, en in het bijzonder om de volgende redenen:

 • We kunnen de interne gegevens bijhouden.
 • We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
 • We kunnen periodiek promotionele e-mails sturen naar het e-mailadres dat u hebt verstrekt, over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan u heeft aangegeven hier interesse in te hebben.
 • We kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.
 • Sommige gegevens dienen te worden verzameld en mogen niet verwijderd worden zoals deze aan de belastingdienst dienen te worden overlegd en gedurende tien jaren bewaard dienen te blijven, deze gegevens zullen dan ook niet anders dan tot dit doel bewaard blijven.

Veiligheid
Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Hoe maken wij gebruik van cookies
Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op uw computer of mobile device te worden geplaatst. Als u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie om webverkeer te analyseren of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webapplicaties in staat om op u te reageren als individu. De webapplicatie kan haar activiteiten op maat van uw behoeften, sympathieën en antipathieën afstemmen door het verzamelen en onthouden van informatie over uw voorkeuren.

Wij gebruiken traffic log cookies om te bepalen welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons de gegevens over web pagina verkeer te analyseren en onze website te verbeteren door deze af te stemmen op de behoeften van u als klant. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse doeleinden, vervolgens worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons u te voorzien van een betere website, door ons in staat te stellen inzicht te verschaffen welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, met uitzondering van de gegevens die u zelf heeft verkozen om met ons te delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt uw browser ook instellen om cookies te weigeren. Dit kan er mogelijk voor zorgen dat u niet optimaal gebruik kunt maken van onze website.

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere relevante websites bevatten. Echter, zodra u een dergelijke link gebruikt en www.euromaxx.nu verlaat, dient u er rekening mee te houden dat wij geen enkele controle over die andere website hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor de bescherming en de privacy van alle informatie die u tijdens uw bezoek aan dergelijke sites verstrekt. Dergelijke sites vallen niet onder dit privacy statement. U moet altijd voorzichtig zijn en kijken naar de privacy statement die van toepassing is op de website in kwestie.

Controle van uw persoonlijke gegevens
U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manier te beperken:

 • Als u eerder aan ons heeft aangegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketing-doeleinden, kunt u uw mening op elk moment wijzigen door een e-mail te sturen naar: info@euromaxx.nu

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht worden om dit te doen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie over derden te verstrekken, waarvan wij denken dat u dat wellicht interessant vindt en wanneer u ons heeft kenbaar gemaakt dat u wilt dat dit gebeurt.

U kunt de details van de persoonlijke informatie die wij over u hebben op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) opvragen. Wilt u een kopie van deze gegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar info@euromaxx.nu
Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@euromaxx.nu. We zullen zo snel mogelijk de onjuiste informatie corrigeren.

betalingen via ideal, indien u met ideal betaald hebben wij voor de verwerking gekozen om dit via Sisow te doen. Onderstaand de verantwoording-toelichting hoe Sisow met de gegevens omgaat cq deze verwerkt;

Sisow en de nieuwe privacywetgeving

Sisow is een Collecting Payment Service Provider (CPSP), die betaaldiensten, zoals iDEAL, verzorgt voor met name webshops. In het kader van de dienstverlening verkrijgt Sisow persoonsgegevens (bijvoorbeeld: naam, adres, woonplaats en e-mail adres). Deze gegevens worden verwerkt binnen Sisow, zodat op basis van een wettelijke verplichting een gedegen cliëntenonderzoek kan worden uitgevoerd, voorafgaand aan de dienstverlening van Sisow.
Aangezien de door Sisow verwerkte gegevens persoonsgegevens omvatten, is een belangrijke vraag welke status Sisow heeft krachtens Richtlijn 95/46 / EG (de “richtlijn”) en vanaf 25 mei 2018 krachtens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit komt omdat zowel de richtlijn als de AVG onderscheid maken tussen de verwerkingsverantwoordelijke aan de ene kant en de verwerker aan de andere kant. Dit onderscheid is onder meer van belang voor de vraag welke contractuele afspraken Sisow en haar klanten moeten maken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
Deze memo legt uit waarom Sisow moet worden beschouwd als een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese privacywetgeving.
Sisow heeft de bevoegdheid om de doelen en de middelen van de verwerking van gegevens te bepalen, die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar aangeboden diensten. Daarbij beslist Sisow over de (andere) gebruiksdoeleinden van consumentengegevens en zijn onze eigen algemene voorwaarden van toepassing op de consument. In de praktijk verwerkt Sisow deze gegevens feitelijk voor haar eigen doelen. Sisow bepaalt het doel en de middelen van deze verwerking onafhankelijk van haar klanten.
Op grond van de activiteiten die Sisow uitvoert en de diensten die zij aanbiedt, zijnde een CPSP, zowel naar haar klanten als naar consumenten toe, is Sisow aan te merken als een verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 4(7) AVG.
Dat betekent dat Sisow niet als verwerker wordt aangemerkt en dat een verwerkersovereenkomst tussen Sisow en haar klanten niet noodzakelijk is. Wij verwijzen hierbij naar artikel 14 en 15 van onze Algemene Voorwaarden en onze Privacyverklaring te vinden op onze website sisow.nl.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR;

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 06-06-2015 en van toepassing op alle met EUROMAXX gesloten overeenkomsten.

1.             Definities
1.1  Huurder: de natuurlijke persoon of personen die met EUROMAXX een overeenkomst is/zijn aangegaan
1.2  EUROMAXX WIJCHEN B.V. (hierna te noemen EUROMAXX), als geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62698575
1.3  Overeenkomst: de huurovereenkomst die is gesloten tussen Huurder(s) en Euromaxx
1.4  Product: het goed als beschreven in de overeenkomst dat geldt als onderwerp van de overeenkomst, alsmede de goederen die daarvoor in de plaats zijn getreden.

2.             Totstandkoming Overeenkomst

2.1 Een door Huurder geplaatste order kan tot het moment van levering worden geannuleerd. Annulering van de order langer dan 24 uur voor levering is kosteloos. Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen moment van levering wordt een bedrag van € 75,- in rekening gebracht.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand bij aflevering van het Product door EUROMAXX aan Huurder. (Bij vervanging van een gehuurd item door een nieuw artikel komt feitelijk een nieuwe overeenkomst tot stand, dat kan met nieuwe bedragen en in elk geval met een nieuwe minimale looptijd).

2.3 De Overeenkomst kan schriftelijk eenzijdig door EUROMAXX worden aangevuld of gewijzigd.

3.              Gebruik van het Product door Huurder

3.1 Huurder gedraagt zich als goed huurder, gaat zorgvuldig met het Product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen en eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.
3.2 Huurder verricht zelf geen reparaties aan het Product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Euromaxx. Lees ook meer hierover in Artikel 6..
3.3 Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Product te verlenen, zodat EUROMAXX de toestand daarvan kan inspecteren.
3.4 Huurder meldt enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Product onmiddellijk aan Euromaxx. Huurder is aansprakelijk voor enige schade aan het Product of gevolgschade ontstaan door de te late melding.
3.5 In geval van diefstal en/of vandalisme doet Huurder aangifte bij de politie en verstrekt  EUROMAXX onmiddellijk daarna
een kopie van het proces-verbaal.
3.6 Huurder verplaatst het Product niet zonder toestemming van EUROMAXX naar een ander adres (bijvoorbeeld bij
verhuizing), geeft het Product niet aan een derde in gebruik en verhuurt het Product niet onder.

4.             Huurprijs

4.1 De huur wordt berekend vanaf de eerste dag van levering van het gehuurde apparaat, omdat we elke einde maand een betaal linkje sturen voor het maandbedrag zal dit voor de eerste deel van een maand dus afwijkend kunnen zijn naar rato van het aantal gehuurde dagen. Het linkje is een hulpmiddel; zonder ontvangen linkje blijft toch de verplichting van betaling bestaan.

4.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW en incl. transportkosten naar het door Huurder opgegeven bezorgadres.
4.3 BTW-verhogingen en eventuele kostenverhogingen van derden kunnen direct aan de Huurder worden doorbelast.

5.              (Niet tijdige) betaling
5.1 Betalingen van Huurder strekken tot betalingen van enige schuld aan Euromaxx
5.2 Huur wordt middels een betaalllinkje of op uw eigen initiatief elke maand door u voldaan, zie onderstaande uitleg. U dient VOOR het einde van de betreffende maand te betalen

Hoe kunt U de maandbedragen voldoen

 • U maakt het maandbedrag over op de 24e van de maand met uw eigen bankprogramma en vult dan in niet EENMALIG maar klikt aan MAANDELIJKS. Zet bij omschrijving graag HUUR en uw contractnummer. Alles gaat nu vanzelf tot u zelf aangeeft dat u wilt stoppen.
 • Wij kunnen u maandelijks een betaallinkje sturen naar uw email adres of mobiele telefoon. U klikt op het linkje en volgt de aanwijzingen. Het linkje is slechts enkele dagen geldig.  Nog even een toelichting met betrekking tot het betaallinkje. Dit linkje is een directe link naar een betaalinstelling zoals SISOW of IDEAL oid. en is eenmalig. In feite betaald u naar deze instelling en die zorgen dan dat het geld bij ons komt. Op uw bankafschrift staat dan een rekeningnummer van deze instelling met daarbij de tekst Euromaxx. Deze op uw afschrift getoonde bankrekening is NIET de bankrekening van Euromaxx maar van de betaalinstelling. Als u dus later naar deze rekening eigenhandig betalingen gaat doen komen deze niet binnen bij Euromaxx en worden deze dus niet gezien en geteld als betaling. De betaalinstelling zal over het algemeen deze betalingen als onherkend aan u terugbetalen maar daar kan maanden overeen gaan en het kan zelfs zoek raken. Nogmaals willen wij uitdrukkelijk erop wijzen dat alleen direct gebruik van het linkje werkt of betaling naar EUROMAXX WIJCHEN B.V. met rekeningnummer NL44ABNA 0476 3860 71 met vermelding van HUUR en CONTRACTNUMMER.
 • LET OP; op geen enkele wijze kunnen rechten ontleent worden aan het niet of niet tijdig ontvangen van een betaallinkje (al dan niet op uw eigen verzoek). Als u geen linkje ontvangt meld dat dan bij Euromaxx maar in alle gevallen dient u zelf zorg te dragen voor tijdige betaling.

5.3 Bij niet tijdige betaling schiet Huurder tekort in de nakoming van de Overeenkomst of koopovereenkomst en komt Huurder in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

5.4 Bij niet tijdige betaling is Huurder de volgende kosten aan Euromaxx verschuldigd:
(a) de wettelijke rente voor consumententransacties per (gedeelte van een) maand over het opeisbare bedrag; (b) maandelijkse administratiekosten en eventuele aanmaningskosten waarvan de hoogte van het bedrag jaarlijks door Euromaxx wordt vastgesteld; Bij niet tijdige betaling wordt de Huurder maandelijks daarvoor belast met € 5.90 per verlopen betaling, ongeacht of aanmaningen zijn gezonden* (* prijsniveau vastgesteld 2018)
5.5 Bij niet-nakoming van de Overeenkomst komen alle door Euromaxx gemaakte redelijke kosten, gemaakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van Huurder. Bij het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten zal Euromaxx de bepalingen uit het ‘Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten’ in acht nemen.
5.6 Bij niet tijdige betaling is Euromaxx gerechtigd om het Product op afstand uit te zetten of te blokkeren
5.7 De overeenkomst kan voortijdig door Euromaxx worden beëindigd indien meer dan 3 afzonderlijke keren achterstand in de betalingen is geconstateerd of indien een huurder een betalingsafspraak niet of niet volledig nakomt.

6.              Onderhoud en reparaties, verlies van waarde en diefstal van het Product
6.1 Euromaxx draagt zorg voor reparatie aan het Product, het is niet toegestaan derden aan het apparaat te laten reparearen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke (email) toestemming van Euromaxx
Tijdens de fabrieksgarantie-periode (meestal de eerste 24 maanden) zal Euromaxx de fabrikant kunnen inschakelen omdat dan recht is op fabrieksgarantie.
Huurder dient zich bewust te zijn van het feit dat dan ook de regels gelden van de door de fabrikant opgestelde garantievoorwaarden. Ook kan de fabriek soms niet direct langskomen voor reparatie omdat het druk is of omdat onderdelen besteld moeten worden. Euromaxx heeft hier geen invloed op en u zult daar geduldig op moeten wachten helaas.

Uiteraard zal euromaxx in een uitzondelijk geval dat het veel langer gaat duren dan maximaal 2 weken op verzoek van huurder en in overleg een vervangend toestel leveren om zolang zonder extra kosten van levering of gebruik deze te kunnen gebruiken totdat de fabriek het apparaat gemaakt is.

Ook komt het nog wel eens voor dat tijdens het bezoek van de fabrikant blijkt dat geen recht is op garantie omdat iets defect is geraakt wegens onoordeelkundig gebruik dan wel niet vallende binnen de garantiebepalingen en huurder dient dan dus rekening te houden met kosten welke de fabrikant in rekening zal brengen.
Euromaxx is niet verantwoordelijk voor deze kosten en huurder mag deze niet in verrekenen met huurtermijnen.
Huurder verklaart zich dan ook onvoorwaardelijk akkoord met de fabrieksgarantie bepalingen welke gelden bij het inschakelen van de fabrikant of vertegenwoordiging daarvan door Euromaxx.
Filters en zeeppoeder en overige normale gebruiksartikelen die moeten worden vervangen, worden niet door Euromaxx vergoed.
6.2 Bij het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst (en dus ook bij achterstand en/of lopende betalingsregelingen) door Huurder, heeft Euromaxx het recht om het uitvoeren van onderhoud/reparatie op te schorten, opdat de achterstand door extra kosten te moeten maken niet nog verder oploopt.
6.3 Kosten van onderhoud/reparatie komen voor rekening van Euromaxx tenzij deze het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik van het Product door Huurder. Huurder vergoedt Euromaxx in dat geval de kosten die Euromaxx moet maken om het product te laten repareren of vervangen.
6.4 Onderhoud en reparaties worden in beginsel bij Huurder uitgevoerd. Indien Euromaxx het product voor onderhoud/reparatie moet meenemen, zal Euromaxx voor een tijdelijk vervangend Product zorgen of een deel van de huursom aan Huurder restitueren, op voorwaarde dat geen sprake is (geweest) van ondeugdelijk gebruik van het Product.
6.5 Indien het Product niet kan worden gerepareerd door een technisch defect, zal Euromaxx dit vervangen door een gelijk (soortig) Product. Dit laat de verdere voorwaarden van de Overeenkomst onverlet.
6.6 Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is Huurder aansprakelijk voor de kosten die Euromaxx moet maken om het Product te repareren of te vervangen.
6.7 In geval van diefstal of op andere wijze verdwijnen van het Product, is Huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het Product.

7.              Huurperiode, omruiling en vroegtijdige beëindiging
7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen gekomen.
7.2 Na afloop van de eerste 12 maanden geteld vanaf de levering van het betreffende apparaat kan er per maand worden opgezegd. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Euromaxx heeft het recht 1 x per jaar de huurprijs aan te passen op basis van de landelijke inflatie. NB bij levering van apparaten met een hogere aanschafwaarde dan € 599,- (te vinden op de aflverbon) geldt een minimale huurperiode van 24 maanden.
7.3 Euromaxx heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien Huurder:
(a) tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst; (b) insolvent is/ dreigt te worden;
(c) overlijdt; NB de huurovereenkomst wordt door het overlijden van de huurder niet beëindigd. De erfgenamen van de overleden huurder treden immers als rechtsopvolgers op in de rechten en plichten van de lopende huurovereenkomst..
(d) onder curatele is of zal worden gesteld;
(e) zodanig onjuiste informatie heeft verstrekt dat Euromaxx de Overeenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) was aangegaan;
(f) het Product overeenkomstig artikel 6.7 niet meer heeft.
7.4 Bij tussentijdse beëindiging heeft Euromaxx het recht Huurder de volgende extra kosten in rekening te brengen:
(a) € 75,- kosten voor het ophalen van het gehuurde, ongeacht of het gehuurde feitelijk wordt terug geleverd;
(b) het restant van de huurtermijnen zoals deze aanvankelijk zijn overeengekomen, met een minimum van 3 maanden en gemaximeerd  tot de huurtermijnen die 12 maanden na de tussentijdse beëindiging opeisbaar zijn.
(c) de vervangingswaarde van het Product, indien het Product niet wordt terug geleverd. De vervangingswaarde wordt eenzijdig door Euromaxx vastgesteld.

(d) indien de terug levering later plaats vindt dan de feitelijke beëindigingsdatum zal Euromaxx de hele maandelijkse periode – huurtermijn in rekening brengen.

8.              Terug levering bij beëindiging Overeenkomst
8.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient Huurder het apparaat bij Euromaxx terug te leveren in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires. Euromaxx is niet verplicht het apparaat zelf te gaan ophalen maar kan dat in voorkomende gevallen aanbieden tegen een vooraf overeen te komen tarief (mede afhankelijk van afstand evt trap op is met twee man ipv met 1 enz).

In elk geval dient huurder rekening te houden met kosten bij het ophalen ongeacht of strikt opdracht is gegeven of niet (wij gaan er vanuit dat huurder begrijpt dat dat niet gratis is…)

8.2 Wanneer Huurder het Product bij beëindiging van de Overeenkomst tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst niet terug levert, is Huurder aan Euromaxx een bedrag verschuldigd ter hoogte van de koopoptie, conform artikel 9 van deze algemene voorwaarden, die geldt op het moment van beëindiging.

9.              Koopoptie bij beëindiging Overeenkomst
9.1 Ingeval Huurder aan zijn verplichtingen jegens Euromaxx heeft voldaan en de Overeenkomst wordt beëindigd tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst, heeft Huurder het recht het Product te kopen. De koopprijs wordt eenzijdig door Euromaxx vastgesteld.
9.2 Het eigendom van het verkochte Product gaat over op Huurder op het moment dat aan alle verplichtingen op grond van de overeenkomst en koopovereenkomst is voldaan.

10.            Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Euromaxx is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van: (a) gebruik van het Product door Huurder;
(b) aan data/programmatuur van Huurder en/of;
(c) door late levering of tijdelijke onmogelijkheid om het Product te gebruiken als gevolg van herstel van het Product door Euromaxx .
10.2 Aansprakelijkheid van Euromaxx is beperkt tot het bedrag dat de verzekering aan Euromaxx uitkeert, verminderd met het door Euromaxx  verschuldigde eigen risico.
10.3 Een eventuele vordering tot schadevergoeding op Euromaxx dient onmiddellijk na het bekend worden van de schade bij Huurder aan Euromaxx te worden gemeld.
10.4 Huurder vrijwaart Euromaxx voor enige aanspraak van derden in verband met schade die door of als gevolg van
het gebruik van het Product is ontstaan.

11.            Persoonsgegevens
11.1 Euromaxx gebruikt de door Huurder verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede om Huurder op de hoogte te houden van de diensten van Euromaxx in het kader van de overeenkomst. Voor ander gebruik van Huurders persoonsgegevens dan voornoemde doeleinden zal Huurder zijn ondubbelzinnige toestemming worden gevraagd.
11.2 Huurder kan desgewenst bij Euromaxx bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor het toesturen van informatie.
11.3 Huurder kan op ieder gewenst moment inzage verzoeken in zijn persoonsgegevens die door Euromaxx worden
verwerkt. Huurder kan Euromaxx vervolgens verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen, voor zover deze gegevens niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

12.            Diversen
12.1 Huurder mag rechten uit deze Overeenkomst niet aan derden overdragen zonder schriftelijke toestemming van  Euromaxx
12.2 De voorwaarden van deze Overeenkomst kunnen gedurende de looptijd eenzijdig door Euromaxx worden gewijzigd.
12.3 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2024 Copyright Euromaxx | Website ontwerp & Realisatie door Wubble | Content creatie door Dees