MIELE WASMACHINE HUREN HUUR € 29.95 per maand

29.95

Levertijd 1-3 werkdagen

  • Snelle levering
  • Vaak volgende dag al in huis
  • Uitstekende voorwaarden
  • Zeer hoge tevredenheid
  • Vakkundig personeel
  • 6 dagen in de week geopend
Artikelnummer: AD020874 Categorie:

Beschrijving

Wij zorgen ervoor dat u een TOP apparaat krijgt van een bekend merk

Zoals bijvoorbeeld deze MIELE 7KG 1400 toeren A+++ NIEUW
U betaald € 19.95 per maand 
NB u huurt al een wasmachine 8kg van een topmerk vanaf € 14.99 per maand lees meer daarover op
HUUR € 14.99 per maand

Wat krijgt u al u deze MIELE huurt voor € 29.95 per maand:

  • Een goed werkende splinternieuwe machine van Miele Nederland met 2 jaar fabrieksgarantie
  • Bezorging en aansluiting kan door heel Nederland in overleg
  • Ook op zaterdag levering mogelijk
  • Afvoeren van een oud apparaat

Ook leveren wij bijvoorbeeld:
Wasmachine 8 kg 1400t A+++ € 14.99
Koelkast tafelmodel 55cm breed  € 10,99 
Koelkast groot dubbeldeurs 178cm € 18.99
Fornuis € 12.99
Vaatwasser vrijstaand € 13.99
Wasdroger € 11.99
Condensdroger €14.99
Warmtepompdroger €18.99

Heeft u specifieke wensen qua merk, type, kg's ; mail ons dan!
Genoemde tarieven zijn inclusief b.t.w. en op basis van elke maand vooruit te betalen.

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 06-06-2015 en van toepassing op alle met EUROMAXX gesloten overeenkomsten.
 
1.             Definities
1.1 Huurder: de natuurlijke persoon of personen die met EUROMAXX een overeenkomst is/zijn aangegaan
1.2 EUROMAXX WIJCHEN B.V. (hierna te noemen EUROMAXX), als geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 62698575
1.3  Overeenkomst: de huurovereenkomst die is gesloten tussen Huurder(s) en Euromaxx 
1.4  Product: het goed als beschreven in de overeenkomst dat geldt als onderwerp van de overeenkomst, alsmede de goederen die daarvoor in de plaats zijn getreden.
 
2.             Totstandkoming Overeenkomst
 
2.1 Een door Huurder geplaatste order kan tot het moment van levering worden geannuleerd. Annulering van de order langer dan 24 uur voor levering is kosteloos. Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen moment van levering wordt een bedrag van € 75,- in rekening gebracht.
2.2 De Overeenkomst komt tot stand bij aflevering van het Product door EUROMAXX aan Huurder.
2.3 De Overeenkomst kan schriftelijk eenzijdig door EUROMAXX worden aangevuld of gewijzigd.
 
3.              Gebruik van het Product door Huurder
 
3.1 Huurder gedraagt zich als goed huurder, gaat zorgvuldig met het Product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen en eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.
3.2 Huurder verricht zelf geen reparaties aan het Product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten.
3.3 Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Product te verlenen, zodat EUROMAXX de toestand daarvan kan inspecteren.
3.4 Huurder meldt enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Product onmiddellijk aan Euromaxx. Huurder is aansprakelijk voor enige schade aan het Product of gevolgschade ontstaan door de te late melding.
3.5 In geval van diefstal en/of vandalisme doet Huurder aangifte bij de politie en verstrekt  EUROMAXX onmiddellijk daarna
een kopie van het proces-verbaal.
3.6 Huurder verplaatst het Product niet zonder toestemming van EUROMAXX naar een ander adres (bijvoorbeeld bij
verhuizing), geeft het Product niet aan een derde in gebruik en verhuurt het Product niet onder.
 
4.             Huurprijs
 
4.1 De huur wordt berekend vanaf de eerste dag van levering van het gehuurde apparaat, omdat we elke einde maand een ideal linkje sturen voor het maandbedrag zal dit voor de eerste deel van een maand dus afwijkend kunnen zijn naar rato van het aantal gehuurde dagen.
4.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen incl. BTW en incl. transportkosten naar het door Huurder opgegeven bezorgadres.
4.3 BTW-verhogingen en eventuele kostenverhogingen van derden kunnen direct aan de Huurder worden doorbelast.
 
5.              (Niet tijdige) betaling
5.1 Betalingen van Huurder strekken tot betalingen van enige schuld aan Euromaxx
5.2 Huur wordt via ideal elke maand door u voldaan (wij sturen einde van elke maand een linkje, U dient VOOR het einde van die maand te betalen)
5.3 Bij niet tijdige betaling wordt de Huurder schriftelijk of elektronisch aangemaand. Deze aanmaning vindt maandelijks plaats en kost € 5.90 per aanmaning.
Dit bedrag is ter compensatie van het opnieuw sturen van een ideallinkje waarvoor wij transactiekosten moeten betalen, de loonkosten welke wij kwijt zijn vanwege de tijd dat we hier mee bezig zijn en voor derving van rente zij het op dit moment zeer gering.
5.4 Bij niet tijdige betaling schiet Huurder tekort in de nakoming van de Overeenkomst of koopovereenkomst en komt Huurder in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.
5.5 Bij niet tijdige betaling is Huurder de volgende kosten aan Euromaxx verschuldigd:
(a) de wettelijke rente voor consumententransacties per (gedeelte van een) maand over het opeisbare bedrag; (b) administratiekosten zoals die jaarlijks door Euromaxx worden vastgesteld;
(c) aanmaningskosten per schriftelijke of elektronische aanmaning. De hoogte van de aanmaningskosten worden éénmaal per jaar door
Euromaxx vastgesteld.
5.6 Bij niet-nakoming van de Overeenkomst komen alle door Euromaxx gemaakte redelijke kosten, gemaakt ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, voor rekening van Huurder. Bij het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten zal Euromaxx de bepalingen uit het ‘Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten’ in acht nemen.
5.7 Bij niet tijdige betaling is Euromaxx gerechtigd om het Product op afstand uit te zetten of te blokkeren 
5.8 De overeenkomst zal voortijdig door Euromaxx worden beëindigd indien meer dan 3 afzonderlijke keren achterstand in de betalingen is geconstateerd of indien een huurder een betalingsafspraak niet of niet volledig nakomt.
 
6.              Onderhoud en reparaties, verlies van waarde en diefstal van het Product
6.1 Euromaxx verricht noodzakelijk onderhoud/reparatie aan het Product. Filters en zeeppoeder die moeten worden vervangen, worden niet door Euromaxx vergoed.
6.2 Bij het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door Huurder, heeft Euromaxx recht het uitvoeren van onderhoud/reparatie op te schorten.
6.3 Kosten van onderhoud/reparatie komen voor rekening van Euromaxx tenzij deze het gevolg zijn van ondeugdelijk
gebruik van het Product door Huurder. Huurder vergoedt Euromaxx in dat geval de kosten die Euromaxx moet maken om het product te laten repareren of vervangen.
6.4 Onderhoud en reparaties worden in beginsel bij Huurder uitgevoerd. Indien Euromaxx het product voor
onderhoud/reparatie moet meenemen, zal Euromaxx voor een tijdelijk vervangend Product zorgen of een deel van de huursom aan Huurder restitueren, op voorwaarde dat geen sprake is (geweest) van ondeugdelijk gebruik van het Product.
6.5 Indien het Product niet kan worden gerepareerd door een technisch defect, zal Euromaxx dit vervangen door een
gelijk (soortig) Product. Dit laat de verdere voorwaarden van de Overeenkomst onverlet.
6.6 Ingeval het Product door een van buiten komende oorzaak (zoals water- of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is Huurder aansprakelijk voor de kosten die Euromaxx moet maken om het Product te repareren of te vervangen.
6.7 In geval van diefstal of op andere wijze verdwijnen van het Product, is Huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het Product.
 
7.              Huurperiode, omruiling en vroegtijdige beëindiging
7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen gekomen.
7.2 Na afloop van de eerste 12 maanden kan er per maand worden opgezegd. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Euromaxx heeft het recht 1 x per jaar de huurprijs aan te passen op basis van de landelijke inflatie.
7.3 Euromaxx heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te beëindigen indien Huurder:
(a) tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst; (b) insolvent is/ dreigt te worden;
(c) overlijdt;
(d) onder curatele is of zal worden gesteld;
(e) zodanig onjuiste informatie heeft verstrekt dat Euromaxx de Overeenkomst niet (onder dezelfde voorwaarden) was aangegaan;
(f) het Product overeenkomstig artikel 6.7 niet meer heeft.
7.4 Bij tussentijdse beëindiging heeft Euromaxx het recht Huurder de volgende extra kosten in rekening te brengen:
(a) € 75,- kosten voor het ophalen van het gehuurde, ongeacht of het gehuurde feitelijk wordt terug geleverd;
(b) het restant van de huurtermijnen zoals deze aanvankelijk zijn overeengekomen, met een minimum van 3 maanden en gemaximeerd  tot de huurtermijnen die 12 maanden na de tussentijdse beëindiging opeisbaar zijn.
(c) de vervangingswaarde van het Product, indien het Product niet wordt terug geleverd. De vervangingswaarde wordt eenzijdig door Euromaxx vastgesteld.
 
8.              Terug levering bij beëindiging Overeenkomst
8.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst komt Euromaxx het Product ophalen en levert Huurder het Product terug aan
Euromaxx in goede, oorspronkelijke, schone en complete staat inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires.
8.2 Wanneer Huurder het Product bij beëindiging van de Overeenkomst tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst niet terug levert, is Huurder aan Euromaxx een bedrag verschuldigd ter hoogte van de koopoptie, conform artikel 9 van deze algemene voorwaarden, die geldt op het moment van beëindiging.
 
9.              Koopoptie bij beëindiging Overeenkomst
9.1 Ingeval Huurder aan zijn verplichtingen jegens Euromaxx heeft voldaan en de Overeenkomst wordt beëindigd tegen de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst, heeft Huurder het recht het Product te kopen. De koopprijs wordt eenzijdig door Euromaxx vastgesteld.
9.2 Het eigendom van het verkochte Product gaat over op Huurder op het moment dat aan alle verplichtingen op grond van de overeenkomst en koopovereenkomst is voldaan.
 
10.            Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Euromaxx is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van: (a) gebruik van het Product door Huurder;
(b) aan data/programmatuur van Huurder en/of;
(c) door late levering of tijdelijke onmogelijkheid om het Product te gebruiken als gevolg van herstel van het Product door Euromaxx .
10.2 Aansprakelijkheid van Euromaxx is beperkt tot het bedrag dat de verzekering aan Euromaxx uitkeert, verminderd met het door Euromaxx  verschuldigde eigen risico.
10.3 Een eventuele vordering tot schadevergoeding op Euromaxx dient onmiddellijk na het bekend worden van de schade bij Huurder aan Euromaxx te worden gemeld.
10.4 Huurder vrijwaart Euromaxx voor enige aanspraak van derden in verband met schade die door of als gevolg van
het gebruik van het Product is ontstaan.
 
11.            Persoonsgegevens
11.1 Euromaxx gebruikt de door Huurder verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede om Huurder op de hoogte te houden van de diensten van Euromaxx in het kader van de overeenkomst. Voor ander gebruik van Huurder’s persoonsgegevens dan voornoemde doeleinden zal Huurder zijn ondubbelzinnige toestemming worden gevraagd.
11.2 Huurder kan desgewenst bij Euromaxx bezwaar maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor het toesturen van informatie.
11.3 Huurder kan op ieder gewenst moment inzage verzoeken in zijn persoonsgegevens die door Euromaxx worden
verwerkt. Huurder kan Euromaxx vervolgens verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen, voor zover deze gegevens niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 
12.            Diversen
12.1 Huurder mag rechten uit deze Overeenkomst niet aan derden overdragen zonder schriftelijke toestemming van  Euromaxx 
12.2 De voorwaarden van deze Overeenkomst kunnen gedurende de looptijd eenzijdig door Euromaxx worden gewijzigd.
12.3 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

Extra informatie

Productsoort