CD Laser CDM4/19 CDM-4 19 Optische Pick-Up Mechanisme

CD Laser CDM4 CDM4/19 CDM-4/19 Optische Pick-Up Mechanisme 7651AH Vervanging Voor Philips Marantz Cd-speler

89.80

Levertijd 1-3 werkdagen

Verkocht per Stuk

  • Snelle levering
  • Vaak volgende dag al in huis
  • Uitstekende voorwaarden
  • Zeer hoge tevredenheid
  • Vakkundig personeel
  • 6 dagen in de week geopend
Artikelnummer: AD020104 Categorieën: , ,

Beschrijving

Deze CD Laser CDM4/19 CDM-4 19 Optische Pick-Up Mechanisme  7651AH Vervanging Voor Philips Marantz Cd-speler

item is on stock, direct leverbaar

Het betreft een uitlopend OEM type, de unit kan soldeersporen hebben maar dit zijn dus geen gebruikte units.

Wat moet je doen?

Let op ! ESD-gevoelig ze zijn dus statisch gevoelig, als u daar niet op let kan de laser defect raken.

Verwijder, indien aanwezig, na installatie de esd-tinbrug op het motorprintje en/of de koperstrip aan de flexkabel! Gebruik daarbij een anti-statische soldeerbout.

Euromaxx heeft ruim 30 jaar ervaring in het restaureren en repareren van o.a. vintage audio apparatuur en vandaar dus ook deze CD Laser CDM4/19 CDM-4 19 Optische Pick-Up Mechanisme
Wij herstellen repareren alle HIFI en audio merken en zijn inmiddels dé specialist als het gaat om de MARANTZ collectie.
Wilt u zelf aan de slag? Ook dat kan. Wij leveren producten en onderdelen om zelf reparaties uit te voeren. Waaronder ook veel speciaal geproduceerde onderdelen.
Bekijk het HIFI aanbod of onze onderdelen direct online.

Kijk ook eens naar CASSETTEDECK CD OLIE OIL LUBRICANT SMEERMIDDEL

We hebben ook een kort bedrijfsfilmpje zie https://www.facebook.com/watch/?v=1835316636576606

Retour zenden;

Deze laser is fabrieksnieuw en deze fabrieken leveren geen defecte lasers. Ze controleren ze echt voordat ze vertrekken en we nemen ze dus niet retour simpelweg omdat wij deze lasers niet daarna weer aan klanten kunnen leveren!

Wij garanderen U dus een goed werkend en onverprutst product. Vandaar dat dit item alleen retour gezonden kan worden als de gesealde verpakking niet verbroken is.

Wat vaker is voorgekomen is dat deze laser geretourneerd werd (soms zelfs na montage en/of testwerk) en defect geraakt was door verkeerde installatie of lasers waar de vergrendeling niet vanaf gehaald was en ja dan werkt hij niet. Of de oude defecte laser die vervangen was kwam als zogenaamd ons product retour. Of defect geraakt door geen passende anti-statische maatregelen te nemen .

Let op we hebben werkelijk alle verhalen al gehoord dat er iets mis zou zijn met de laser na inbouw en of hij terug kan en dat kan dus niet. Voor de liefhebber die toch probeert al dan niet met juridische grondslagen en herroepingsrechten en al dat meer om het maar retour te kunnen zenden; U ontvangt een gesealde verpakking; een geopende en/of beschadigde verpakking vervangen kost € 12,40. Daarnaast moeten wij de laser testen op de werking en dat kost € 24,-. Verzendkosten wordt niet vergoed van u naar ons en de verzendkosten welke wij naar u gemaakt hebben worden niet gecrediteerd.

GERMAN

Dieser CD-Laser CDM4/19 CDM-4 19 optischer Aufnahmemechanismus 7651AH ist Ersatz für den Philips Marantz CD-Player

Artikel ist auf Lager, sofort lieferbar

Es handelt sich um einen ausgelaufenen OEM-Typ, das Gerät weist möglicherweise Lötspuren auf, es handelt sich jedoch nicht um gebrauchte Geräte.

Was sollte man tun?

NB! ESD-empfindlich, sie sind daher statisch empfindlich. Wenn Sie dies nicht beachten, kann der Laser defekt sein.

Falls vorhanden, entfernen Sie nach der Montage die ESD-Zinnbrücke auf der Motorplatine und/oder den Kupferstreifen auf dem Flexkabel! Verwenden Sie einen antistatischen Lötkolben.

Euromaxx verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Restaurierung und Reparatur von Vintage-Audiogeräten und daher auch über diesen optischen Tonabnehmermechanismus CD Laser CDM4/19 CDM-4 19
Wir reparieren alle HiFi- und Audio-Marken und sind jetzt der Spezialist, wenn es um die MARANTZ-Kollektion geht.
Du möchtest selbst durchstarten? Auch das ist möglich. Wir liefern Produkte und Teile, um Reparaturen selbst durchzuführen. Darunter viele speziell angefertigte Teile.
Sehen Sie sich das HIFI-Sortiment oder unsere Teile direkt online an.

Werfen Sie auch einen Blick auf CASSETTE DECK CD OIL OIL LUBRICANT LUBRICANT

Wir haben auch ein kurzes Unternehmensvideo, siehe https://www.facebook.com/watch/?v=1835316636576606

zurücksenden;

Dieser Laser ist brandneu und diese Fabriken liefern keine defekten Laser. Sie überprüfen sie gründlich, bevor sie gehen, und wir nehmen sie nicht zurück, nur weil wir diese Laser danach nicht mehr an Kunden ausliefern können!

Wir garantieren Ihnen daher ein gut funktionierendes und unverfälschtes Produkt. Deshalb kann dieser Artikel nur zurückgegeben werden, wenn die versiegelte Verpackung nicht beschädigt ist.

Was häufiger passiert ist, dass dieser Laser zurückgeschickt wurde (manchmal sogar nach dem Zusammenbau und/oder Testen) und aufgrund falscher Installation oder Laser, bei denen die Verriegelung nicht entfernt wurde, defekt war und ja, dann funktioniert er nicht. Oder der alte defekte Laser, der ausgetauscht wurde, kam als angeblich unser Produkt zurück. Oder es ist kaputt, weil keine geeigneten antistatischen Maßnahmen getroffen wurden.

Bitte beachten Sie, dass wir wirklich alle Geschichten gehört haben, dass mit dem Laser nach der Installation etwas nicht stimmen würde und ob er zurückgegeben werden kann, was nicht möglich ist. Für den Enthusiasten, der immer noch versucht, es mit oder ohne Rechtsgrundlagen und Widerrufsrecht und vielem mehr zurückgeben zu können; Sie erhalten ein versiegeltes Paket; Der Ersatz einer geöffneten und/oder beschädigten Verpackung kostet 12,40 €. Außerdem müssen wir den Laser auf Funktion testen und das kostet 24 €. Versandkosten werden von Ihnen an uns nicht erstattet und die uns entstandenen Versandkosten an Sie werden nicht gutgeschrieben.

ENGLISH

This CD Laser CDM4/19 CDM-4 19 Optical Pick-Up Mechanism 7651AH Replacement For Philips Marantz CD Player

item is on stock, immediately available

It concerns a discontinued OEM type, the unit may have solder traces, but these are not used units.

What should you do?

NB ! ESD sensitive, they are therefore statically sensitive, if you do not pay attention to this, the laser can become defective.

If present, remove the ESD tin bridge on the motor PCB and/or the copper strip on the flex cable after installation! Use an anti-static soldering iron.

Euromaxx has over 30 years of experience in restoring and repairing vintage audio equipment and hence this CD Laser CDM4/19 CDM-4 19 Optical Pick-Up Mechanism
We repair all HIFI and audio brands and are now the specialist when it comes to the MARANTZ collection.
Do you want to get started yourself? That is also possible. We supply products and parts to carry out repairs yourself. Including many specially produced parts.
View the HIFI range or our parts directly online.

Also take a look at CASSETTE DECK CD OIL OIL LUBRICANT LUBRICANT

We also have a short company video see https://www.facebook.com/watch/?v=1835316636576606

send back;

This laser is brand new and these factories do not supply defective lasers. They really check them before they leave and we don't take them back simply because we can't deliver these lasers to customers afterwards!

We therefore guarantee you a well-functioning and unspoiled product. That is why this item can only be returned if the sealed packaging is not broken.

What has happened more often is that this laser was returned (sometimes even after assembly and/or testing) and had become defective due to incorrect installation or lasers where the locking was not removed and yes then it does not work. Or the old defective laser that was replaced came back as supposedly our product. Or broken due to not taking appropriate anti-static measures .

Please note that we have really heard all the stories that something would be wrong with the laser after installation and whether it can be returned, which is not possible. For the enthusiast who still tries, whether or not with legal bases and rights of withdrawal and all that more to be able to return it; You will receive a sealed package; Replacing an opened and/or damaged packaging costs € 12.40. In addition, we have to test the laser for operation and that costs € 24. Shipping costs will not be reimbursed from you to us and the shipping costs we have incurred to you will not be credite
 

Extra informatie

Verkocht per