MARANTZ 2252 B 2252B RECEIVER

Marantz 2252B

Solid State Stereophonic Receiver (1977-80)

Description

The Marantz model 2252 is an all solid state receiver incorporating the innovative design and unparalleled technology that have made Marantz famous in the audio component industry.

The model 2252 features a sensitive stereo FM tuner, a highly selective AM tuner, and a low distortion pre-amplifier and amplifier on a single chassis.

The FM tuner features a front end which employs a dual gate MOSFET and FM IF unit, a phase locked loop multiplex decoder and an AM tuner, all of which utilize ICs throughout.

The amplifier sections permit the connection of two stereo pairs of loudspeakers, a turntable or record changer, two tape recorders, stereo headphones, and an auxiliary source such as an additional tuner or a TV sound source.

Specifications

  • Tuning range: FM, MWPower output: 52 watts per channel into 8Ω (stereo)Frequency response: 10Hz to 60kHzTotal harmonic distortion: 0.05%Damping factor: 45Input sensitivity: 1.8mV (MM), 180mV (line)Signal to noise ratio: 76dB (MM), 90dB (line)Output: 775mV (line), 1.5V (Pre out)Dimensions: 440 x 137 x 362mmWeight: 14.2kg

Een VINTAGE MARANTZ RECEIVER model 2252B met Serial Number N050025

Deze klassieke Marantz is in werkelijke topconditie en volledig geserviced en de voeding gerecapped en hij klinkt ook ! wat ons betreft hoor deze in de top 10 van MARANTZ thuis .

Bij Euromaxx gebruiken wij uitsluitend NICHICON GOLD high end caps zodat het originele typische warme MARANTZ-geluid gewaarborgd blijft.

Ook zijn de printplaten stofvrij gemaakt en de verbindingen getest.

Alle buislampjes zijn vervangen voor FULL LED’s

Ook geen krakende potmeters dus meer en weer klaar voor heel wat jaren luisterplezier.

Uiteraard met PHONO ingang voor een platenspeler. Op AUX dan bijvoorbeeld de CD,TV ed en verder nog de TAPE aansluitingen.

Verder tegen een meerprijs te voorzien van BLUETOOTH – DAB+ – WIFI – SPOTIFY aansluiting zodat je alle mobiele apparaten draadloos kunt aankoppelen aan deze receiver lees meer hierover op DAB SYSTEMEN.

Hierdoor ben je weer bij met de allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van audio en ontvangst.

Met 12 maanden garantie (dat is net zoveel als toen hij nieuw geleverd werd!)

Deze kwaliteit is onversluitbaar en dit geluid is niet meer te koop. De huidige miniatuur elektronica is niet meer zo stabiel en kwalitatief hoogwaardig zoals deze in de 70-er en 80-er jaren werd gemaakt.

Dan krijgen we ook vragen over de waarde van deze Marantzen en of ze niet te duur zijn; Al vanaf ongeveer 1980 worden deze vragen gesteld en vanaf deze datum stijgen deze Marantzen elk jaar in waarde. Er is geen klant te vinden waarvan na verloop van jaren de waarde niet hoger is geworden dan de aankoopprijs. Maar blijft dat dan ook zo? Dat weet natuurlijk niemand maar over de wereld heen is een steeds groter wordende groep kopers die zoiets kunnen betalen ook in landen waar nooit zoiets verkocht is of maar heel weinig. Er is interesse (gekomen) en ook het geld om het te betalen. Mensen verzamelen of kopen nou eenmaal graag wat aan vroeger herinnert of wat ze vroeger niet konden betalen. Er zijn er maar een beperkt aantal gemaakt en veel zijn al verdwenen. Ook wordt verwacht dat de mensheid steeds meer vrije tijd zal gaan krijgen en welk tijdverdrijf is mooier dan muziek luisteren als is het maar op de achtergrond. Als je optelt het ongelofelijke geluid,  de looks en de waardevastheid dan zijn ze eigenlijk misschien wel goedkoop….. Ook de weer opkomende markt voor vinyl is een goed voorbeeld en ook artiesten die op dit moment hun muziek weer op cassettebandje uitbrengen zoals bijvoorbeeld Justin Bieber geeft aan dat ook de jeugd dit vintage omarmt. Overigens is 40% van onze klanten jonger dan 40 jaar. Het enige nadeel is dat er steeds minder technici zijn die verstand van zaken hebben om deze apparaten te kunnen onderhouden en/of repararen. Als laatste niet onbelangijke reden is dat de kwaliteit waarmee deze apparaten zijn gemaakt en de gebruikte materialen. Dat is wereldwijd een steeds groter probleem aan het worden waardoor nieuwe apparaten dan ook relatief kwalitatief steeds minder goed zijn; je hoeft maar een nieuw apparaat open te maken en alieexpress-china lacht je tegemoet. De nieuwe producten zijn dan misschien wel geschikt voor deze tijd, ze hoeven ook niet langer dan 5 jaar mee te gaan want dan is er al weer wat nieuws en klanten verwachten ook niet meer dan dat. Kortom de komende decennnia zien wij de vraag alleen maar verder toenemen.

De MARANTZen uit deze periode zijn dan ook een waardevaste belegging!

Vroeger kocht je een paar vakbladen waarvan de recensies nog “ongesponsord” (lees eerlijk) waren en dan ging je in de winkel luisteren.

Tegenwoordig moeten we het doen met bijvoorbeeld een Coolblue recensie van een leek die al opgewonden wordt van een Sonos.

Die komt je huis niet meer in als je eenmaal een vintage MARANTZ gehoord hebt. Elke MARANTZ die gebouwd is tussen 1954 en 1980 zal een hoorbaar beter geluid produceren dan u gewend bent te horen.

Niet voor niets staan in de meeste recente RECEIVER top 10 aller tijden maar liefst 3 vintage MARANTZ modellen

De eenvoudigste “baby-MARANTZ model 2015” heeft met zijn “slechts” 15W al een ongeevenaard geluid en met de prachtige blauwe schaalverlichting en meters een ware lust om naar te kijken.

De modellen verder omhoog hebben dan steeds iets meer geluidsinstellingsmogelijkheden en de wattage wordt zwaarder.

Dat is niet zo zeer om de buren te plagen (hoewel dat prima zou lukken) maar met name het “onderin” neemt dan steeds iets toe.
Experts zeggen dat om het geluid van een schaar exact te kunnen laten horen er zo’n 1000 watt nodig is. Hoe meer watts hoe gedetailleerder geluiden kunnen worden weergegeven.
Let wel we gaan een punt voorbij dat zulks voor een gemiddelde luisteraar nog hoorbaar is

VERZENDEN

Wij verzenden dagelijks wereldwijd en weten hoe dat moet. Hoewel wij onze HiFi apparaten met MyParcel verzenden (en die werken samen met POSTNL) geschiedt dit geheel voor risico van de ontvanger.

 

A VINTAGE MARANTZ RECEIVER model 2252B with Serial Number N050025 This classic Marantz is in really top condition and fully serviced and the power supply recapped and it sounds too! as far as we are concerned this belongs in the top 10 of MARANTZ. At Euromaxx we only use NICHICON GOLD high end caps so that the original, typical warm MARANTZ sound is guaranteed. The printed circuit boards have also been made dust-free and the connections tested. All tube lights have been replaced for FULL LEDs No creaking potentiometers, so more and ready for many years of listening pleasure. Of course with PHONO input for a record player. On AUX, for example, the CD, TV, etc. and furthermore the TAPE connections. Also available at an additional cost with a BLUETOOTH – DAB+ – WIFI – SPOTIFY connection so that you can wirelessly connect all mobile devices to this receiver. Read more about this on DAB SYSTEMS. This keeps you up to date with the very latest developments in the field of audio and reception. With 12 months warranty (that’s the same as when it was delivered new!) This quality is inconceivable and this sound is no longer for sale. Today’s miniature electronics are no longer as stable and high-quality as they were made in the 1970s and 1980s.

Then we also get questions about the value of these Marantzen and whether they are not too expensive; These questions have been asked since about 1980 and from this date these Marantzen increase in value every year. We cannot find a customer whose value has not risen above the purchase price over the years. But will that remain the case? Of course nobody knows that, but there is an ever-growing group of buyers around the world who can afford something like this, even in countries where nothing like this has ever been sold or very little. Interest has (come) and also the money to pay for it. People like to collect or buy something that reminds them of the past or what they could not afford before.

Only a limited number were made and many have already disappeared. It is also expected that mankind will get more and more free time and what pastime is more beautiful than listening to music if only in the background. If you add up the incredible sound, looks and value retention they may actually be cheap….. The re-emerging vinyl market is also a good example and so are artists who are currently re-releasing their music on cassette tape such as Justin Bieber indicates that the youth also embrace this vintage. Incidentally, 40% of our customers are younger than 40 years old. The only drawback is that there are fewer and fewer technicians who have the expertise to maintain and/or repair these devices. The last and not insignificant reason is the quality with which these devices are made and the materials used. This is becoming an increasing problem worldwide, as a result of which new devices are also of relatively poor quality; all you have to do is open a new device and aliexpress china will smile at you. The new products may well be suitable for this time, they do not have to last longer than 5 years because then there is already something new and customers do not expect more than that. In short, we see demand only increasing in the coming decades. all you have to do is open a new device and aliexpress china will smile at you. The new products may well be suitable for this time, they do not have to last longer than 5 years because then there is already something new and customers do not expect more than that. In short, we see demand only increasing in the coming decades. all you have to do is open a new device and aliexpress china will smile at you. The new products may well be suitable for this time, they do not have to last longer than 5 years because then there is already something new and customers do not expect more than that. In short, we see demand only increasing in the coming decades.
The MARANTZen from this period are therefore a stable investment!
You used to buy a few trade magazines from which the reviews were still “unsponsored” (read fair) and then you went to listen in the store.
Nowadays we have to make do with, for example, a Coolblue review from a layman who is already excited about a Sonos.
It won’t come into your house once you’ve heard a vintage MARANTZ. Any MARANTZ built between 1954 and 1980 will produce an audibly better sound than you are used to hearing.
It is not for nothing that the most recent RECEIVER top 10 of all time includes no fewer than 3 vintage MARANTZ models
. The simplest “baby MARANTZ model 2015” has an unrivaled sound with its “only” 15W and with the beautiful blue scale lighting and meters a real treat to look at.
The models further up then have slightly more sound adjustment options and the wattage becomes heavier.
That is not so much to tease the neighbors (although that would work fine), but especially the “at the bottom” increases slightly.
Experts say that to accurately reproduce the sound of scissors, about 1000 watts are needed. The more watts, the more detailed sounds can be reproduced.
Please note we are going past a point where this is still audible to an average listener
SHIPPING
We ship worldwide daily and know how to do it. Although we send our HiFi devices with MyParcel (and they work together with POSTNL), this is done entirely at the risk of the recipient.

 

 

 

 

 

1.499.00

Levertijd 1-3 werkdagen

1 op voorraad

  • Snelle levering
  • Vaak volgende dag al in huis
  • Uitstekende voorwaarden
  • Zeer hoge tevredenheid
  • Vakkundig personeel
  • 6 dagen in de week geopend
Artikelnummer: AD020120-1 Categorieën: , ,

Beschrijving

Alle modellen in deze reeks kunt u vinden via deze link https://www.euromaxx.nu/product/marantz-receiver-2250-2250b-2252-2252b/

Extra informatie

Productsoort

Merk

Marantz

Inkoopprijs